Advokatbistand i NAV-saker

Advokatbistand i NAV-saker

NAV håndhever et stort og komplisert regelverk og det kan være krevende å orientere seg rundt NAVs saksbehandlingsrutiner. I tillegg er mange av NAVs brukere i en vanskelig livssituasjon som gjør det nødvendig å søke bistand fra advokat. Det er derfor viktig at du velger riktig advokat for den beste bistand. Det vil si en som har god erfaring med, og kjennskap til, NAVs regelverk og rutiner.

Hos advokat Geir Berg finner du svært god og bred kompetanse på NAV-saker/trygderett.

Du kan få bistand i alle typer saker mot NAV og i alle deler av saksbehandlingen. Bistand ytes blant annet i saker som gjelder:

  • yrkesskade og yrkessykdom
  • arbeidsavklaringspenger
  • sykepenger
  • uføretrygd
  • stønad til bil eller hjelpemidler
  • grunn- og hjelpestønad
  • dagpenger

I tillegg bistår vi i saker som gjelder tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser og i saker om trygdemisbruk. Dersom NAV går til det skritt å anmelde saken til politiet har du krav på en forsvarer. Da er det viktig å velge en advokat med god kunnskap om NAVs regelverk og med gode forutsetninger for å vurdere straffbarheten.

De fleste vedtak som fattes av NAVs førsteinstans kan påklages til NAV Klageinstans. Vedtak fattet av NAV Klageinstans kan påankes videre til Trygderetten. Og det kan tas ut søksmål direkte til lagmannsretten dersom du er uenig i en Trygderettskjennelse.

Når du får helt eller delvis medhold i en klage på et vedtak som er fattet av NAV, vil du som hovedregel ha krav på å få dekket nødvendige utgifter til advokatbistand i anledning saken. I klage- eller ankesaker mot NAV kan du også ha krav på fri rettshjelp.