Offentlig og bedrift

Åpenhet i offentlig forvaltning

Hvilke krav stilles til åpenhet og transparens i offentlig forvaltning? Hvordan skal man tolke offentleglovas begreper saksdokument, mer-offentlighet, offentlig postjournal? Hvilke opplysninger er unntatt offentlighet, og på hvilke grunnlag? Og hva gjelder for offentlige søkerlister?

Spørsmål knyttet til offentlighet i forvaltningen er sentrale og levende i den offentlige debatten. Nylig ble landets sykehus adressat for VGs innsynskrav i pasienters journal.

Helse- og omsorgsdepartementet la til grunn at pasientjournaler (alt det som er skrevet og lagret for hver og en av oss!) er dokument i offentleglovas forstand, og at det er åpent for alle å kreve innsyn i disse. Her tolket man etter flere av sykehusenes oppfatning lovverket feil.

Habilitet

Forvaltningsloven stiller krav om habilitet for dem som skal fatte beslutninger eller tilrettelegge for en avgjørelse.

Generelt kan det sies at de norske reglene legger listen ganske høyt. Det betyr at det skal en del til før man anses inhabil (ugild). Det må foreligge særegne forhold, og det skal vektlegges om avgjørelsen innebærer en særskilt fordel, ulempe mv.

Internkontroll – compliance

Både offentlige og private virksomheter har krav på seg om å sikre at driften foregår i henhold til relevant lovverk. Et eksempel er at virksomheter skal ha interne rutiner som operasjonaliserer lovverket og som igjen følges av de ansatte og ledelse. Det er en ledelsesoppgave å sikre at driften er i henhold til (in compliance with) et til dels omfattende regelverk.

Jeg har hørt rådmenn si at de vet at kommunen de er ansatt i bryter opptil flere lover daglig. De vet bare ikke hvilke.

Det kan vi gjør noe med.