Yrkesskade og erstatning?

Skade påført i arbeid kan bli godkjent som yrkesskade, og du vil normalt være dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Det er viktig at ulykkeshendelsen meldes til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig.

For å få yrkesskadegodkjenning må du for det første ha blitt påført en personskade. Dernest er det et krav om at hendelsen anses som en arbeidsulykke og det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skadefølgen. For å bli godkjent som yrkesskade må ulykken dessuten ha inntruffet mens du var yrkesskadedekket, dvs. den må ha inntruffet i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Innholdet i disse vilkårene er nærmere presisert gjennom rettspraksis, blant annet i dommer fra Høyesterett. Les mer her.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Vår medarbeider og advokatfullmektig Geir Morten Brandhaug har over 20 års erfaring med yrkesskade.