Internkontroll – compliance

Både offentlige og private virksomheter har krav på seg om å sikre at driften foregår i henhold til relevant lovverk. Et eksempel er at virksomheter skal ha interne rutiner som operasjonaliserer lovverket og som igjen følges av de ansatte og ledelse. Det er en ledelsesoppgave å sikre at driften er i henhold til (in compliance with) et til dels omfattende regelverk.

Jeg har hørt rådmenn si at de vet at kommunen de er ansatt i bryter opptil flere lover daglig. De vet bare ikke hvilke.

Det kan vi gjør noe med.