Advokatene Berg Lillehammer

Er oppsigelsen saklig begrunnet i arbeidstakers forhold eller virksomhetens behov? Gratis vurdering av din sak!

 

Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva som er en saklig oppsigelse, men tar utgangspunkt i å fastslå at en oppsigelse må være saklig begrunnet, jfr arbeidsmiljøloven § 15-7. Generelt kan man si et det er et sterkt stillingsvern i norsk arbeidsliv.

Vår erfaring fra arbeidsgiversiden gjør oss særlig egnet til å løse saker, siden vi kjenner kravene som stilles:

  • Oppsigelse eller avskjed må ikke være usaklig.
  • Arbeidsgiver må dokumentere oppsigelseprosessen fra start til slutt.
  • Det stilles krav til saklighet og det skal i tillegg foretas en interesseavveining mellom arbeidstakers og arbeidsgivers interesser ved en oppsigelse.

I Høyesteretts dom, HR-2011-2723a uttaler retten at «Det er i gjeldende rett etablert en høy terskel for at en oppsigelse skal anses saklig begrunnet etter § 15-7. I Rt-2009-685 avsnitt 52 uttaler førstvoterende følgende om den normen bestemmelsen gir anvisning på:

«Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.»

Omstilling og nedbemanning

  • Også ved omstilling og nedbemanning stilles det svært strenge krav til arbeidsgivers prosess og de vurderinger som gjøres.

Arbeidsgiver må foreta en samvittighetsfull analyse av virksomheten og dens utfordringer og legge en plan for omlegging sammen med de ansatte og tillitsvalgte. Målet er å komme frem til ny rigging av virksomheten og definere mannskaps- og kompetansebehov.  Overtallige kan sies opp, men en oppsigelse er usaklig dersom det finnes annet arbeid i virksomheten. 

Erstatning for usaklig oppsigelse

En usaklig oppsigelse kan gi rett til økonomisk erstatning og oppreisning der arbeidsgiver er sterkt å klandre for måten oppsigelsen er gjennomført. Man kan også har rett til å stå i stillingen til tvisten er avgjort.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kontakt Marianne Berg på e-post eller telefon 99 70 61 83